สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์


03

---------------------------------------------------

05


TEDC

TEDC_07.56 TEDC_08.56
TEDC_06.56 TEDC_05.56
 
 

Forum

Next
 
สรุปผลการประเมินเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนงทางการผลิตครูให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
 
new
Next
 
การเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550
 (คุรุสภา) 
Next
 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษาในปีการศึกษา
2556-2557
(คุรุสภา) 
Next เชิญชมวีดิโอ  การประชุมสภาคณบดี ครั้งที่ 5/2556 
Next เอกสารการสรุปการเสวนา หลักสูตรใหม่ : วิกฤติหรือโอกาส” 
Next เชิญอ่านบทความ หลักสูตรใหม่ : ข้อคิดก่อนประกาศใช้ 
Next
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2556 วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม
2556
 
Next
 
ร่าง ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ
 
Next
 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศ
ที่สอง รุ่นที่ 1 พ.ศ.2556
 - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
Next
 
เหตุใดบัณฑิตครูจึงสอบตกมาก : บทวิเคราะห์ โดย ผศ.ดร.สุรวาท  ทองบุ ประธาน
ส.ค.ศ.ท.
 
Next
 
ผลการพิจารณารางวัลคณาจารย์แห่งชาติ รางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติ และรางวัลคณบดีดีเด่น
ของสภาคณบดีฯ ประจาปี 2554
ผลการพิจารณารางวัลคณาจารย์แห่งชาติ รางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติ และ
รางวัลคณบดีดีเด่นของสภาคณบดีฯ ประจาปี ๒๕๕๔
  
Next สรุปจำนวนผู้เรียน ครู ๕ปี  ปี ๑ – ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖‏  
Next
 
 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักศึกษา แนบแบบสำรวจ ข้อมูลจำนวน
นักศึกษาปี 2551-2555 และแผนรับนักศึกษาปี 2556-2560 ส่งคืนภายใน
วันที่ 8 พ.ค. 56  
Next
 
การเลือกคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา เป็นกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
 
Next
 
 
แบบแสดงความจำนง ขอใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพจากคณจารย์ ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
 
Next จำนวนนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เข้าใหม่ตามสาขาวิชา
Next
 
การพิจารณาแผนการผลิตกำลังคนสาขาคระศาสตร์ฝศึกษาศาสตร์ และโครงการ
ครูมืออาชีพ
Next
 
ขอขอบคุณต่อข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปครูตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อ
รัฐสภา
Next ทำเนียบคณะกรรมการผู้บริหาร คณะกรรมการคุรุสภา ชุดที่ 3
Next เอกสารสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
Next แจ้งค่าบำรุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 56
Next การเตรียมการบรรจุนิสิต/นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2556
Next
 
 
ขอเรียนเชิญตอบแบบบันทึกคำให้การฐานะและความประพฤติของผู้จะเป็นกรรมการ
ของสมาคม  แบบบันทึกคำให้การ ส่งกลับที่ คณะครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม
Fax. 043-713206 สแกนส่ง e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Next
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม APEC-Tsukuba International Conference
VII 2013
  ร่างกำหนดการ 
Next
  
คำสั่งคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ เรื่อง แต่งตั้งคณะ
ทำงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
 
Next
 
คำสั่งคุรุสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนา
วิชาชีพ
 
Next
 
  
ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
มืออาชีพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ โดยวิธี
การจับฉลาก รูปแบบการประกันการมีงานทำ (เพิ่มเติม)
 
Next วิเคราะห์ประเด็นร้อนในวงการศึกษาของประเทศ 
Next
  
การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปีื 2555 "เรื่อง การวิจัยสถาบันกับกระบวน
การจัดการเรียนรู้สู่อนาคต
 
Next
  
  
โครงการศึกษาดูงาน Teacher Education and Development และหารือ
ความร่วมมือด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ณ University of Tsukuba
ประเทศญี่ปุ่น
 
Next ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา 
Next
 
 
ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
มืออาชีพ เรื่อง กำหนดการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ โดยวิธีการ
จับฉลาก
 
Next
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมือ
อาชีพ รุ่นปีการศึกษา 2554 โดยวิธีการจัดฉลาก"
 
Next ผลการประเมินรางวัลงานวิจัยแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
Next
 
แนวทางการแก้ไข เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูได้
Next เลื่อนประกาศคัดครูมืออาชีพ เหตุผู้สมัครไม่ระบุพื้นที่บรรจุ
Next รายงานการประชุมสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2555
Next
 
 
 
ขอเรียนเชิญตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของคณบดี รองคณบดี คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสภาพการจัีดโครงสร้างของหน่วยงานและ
การบริหารจัดการหลักสูตรของคณะครุศาสตร์
  ดาวน์โหลดแบบสอบถาม
                        (ส่งแบบสอบถามที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
Next
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือก และ
การเลือกตั้งคณะกรรมการคุรุสภา 
 ดาวน์โหลดข้อมูล
Next
 
 
 
 
ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิต
ครูมืออาชีพ เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ กรณีรับนิสิต/
นักศึกษาครูที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2554 รูปแบบการประกันการ
มีงานทำ เพิ่มเติม (ขณะนี้กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2555)
ดาวน์โหลดข้อมูล
Next แจ้งค่าบำรุงประจำปีสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
Next ค่าใช้จ่ายในการประเมินและการรับรองปริญญาทางการศึกษา

 

 

   
 
 

 

 

 

 

เกี่ยวกับสภาคณบดีฯ

Next ประวัติความเป็นมา
Next แผนยุทธศาสตร์
Next ข้อบังคับ
Next คณะกรรมการบริหาร
Next สมาชิกสภา
Next ประกาศการให้รางวัลนิสิตนักศึกษาแห่งชาติฯ
Next ประกาศการให้รางวัลงานวิจัยแห่งชาติฯ
Next ประกาศการให้รางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติฯ
Next ประกาศการให้รางวัลคณาจารย์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
Next ประกาศรางวัลคณบดีดีเด่นฯ
 


หน้า 1 จาก 2

ข่าว

    
Set_04
Set_4
Set_5
Set_02

           
       

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้34
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้49
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้302
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว265
mod_vvisit_counterเดือนนี้1051
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว67454
mod_vvisit_counterทั้งหมด427917

We have: 2 guests online
วันที่: ส.ค. 22, 2014
buying viagra online legal in france cialis générique 5mg acheter cialis en pharmacie viagra le prix viagra cialis levitra comparison ou trouver du vrai viagra comparatif cialis viagra viagra par pharmacie tadalafil sans ordonnance viagra indien forum acheter cialis 10mg acheter levitra par courrier en france cialis pas cher à paris achat cialis inde vente viagra en ligne
  • viagra da 100 commande viagra canada levitra rezeptfrei acheter cialis pas cher en ligne viagra preis viagra 25mg precio levitra on line kamagra pour femme generic viagra online uk online viagra und cialis kaufen cialis aus indien viagra sans ordonnance vendo cialis napoli foro compra cialis generico levitra medicinale